Office: 726 Salk Hall

Phone: 412-624-1290

Email: sherrip@pitt.edu