Office: 223 Salk Pavilion

Phone: 412-383-2428

Email: lprebeh@pitt.edu