Office: 303 Baum, 7B- 2

Phone: 412-383-6970

Fax: 412-648-1086

Email: shawj@pitt.edu